حوزه شفافیت

مقابله با فساد

Against Corruption

Scope

موضوع

معرفی

Introductory

Subject

جغرافیا

بین‌المللی
International
Geography

 نوع مطلب

وبسایت

Website

Type

 زبان

فارسی

Persian

Language

 منتشر کننده

سایت خبری تحلیلی دیدبان DIDEBAN website
Publisher

فساد، انواع، تاریخ و ریشه ها؛ بررسی اکتشافی فساد در ساختارهای سیاسی - اقتصادی

نحوه ی تاثیر گذاری پایش و نظارت بر رشد و کاهش دامنه ی فساد؛ شاه کلید مقابله با فساد چیست؟