حوزه شفافیت

عمومی

General

Scope

موضوع

راهنما، آموزشی

Learning, Educational

Subject

جغرافیا

بین‌المللی
International
Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

Code for America
Code for America Publisher

این هندبوک شامل 22 مقاله در حوزه شفافیت، حکومت داده باز و مسایل مرتبط با آن نظیر فرهنگ داده باز، استانداردهای داده باز و ... می باشد که توسط موسسه Code for America انتشار یافته است.

بخشهای اصلی هندبوک:

Part I: Opening Government Data

Part II: Building on Open Data

Part III: Understanding Open Data

Part IV: Driving Decisions with Data

Part V: Looking Ahead

دسترسی به هندبوک:

Beyond Transparency: Open Data and the Future of Civic Innovation