شفافیت هدایا، یکی از راه‌های مبارزه با رشوه است. پارلمان اروپا نیز این راه‌حل را برگزیده است.

حوزه شفافیت قوه مقننه، پارلمان Legislative, Parliament Scope
موضوع ارائه تجارب، گزارش Experiences, Report Subject
جغرافیا اتحادیه اروپا European Union Geography
نوع مطلب متن Text Type
زبان انگلیسی English Language
منتشر کننده پارلمان اتحادیه اروپا European Parliament Publisher

صفحه مرتبط با شفافیت در پارلمان اروپا:

Ethics and transparency

نکته قابل توجه، تصاویر هدایاست که لینک آن تصاویر از طریق همین فایل قابل مشاهده است (لینک در صفحه شفافیت پارلمان اروپا وجود دارد):

Gifts Register - EU Parlaiment

تصویر کلیه هدایای دریافتی در سال 2013 را گردآوری کردیم که از طریق لینک زیر قابل دستیابی است:

تصاویر کلیه هدایای دریافتی نمایندگان اتحادیه اروپا در سال 2013

گفتنی است گزارش هدایای شفاف شده سال 2014 نیز از این لینک قابل دستیابی است.