حوزه شفافیت

حکومت باز

Open Government

Scope

موضوع

راهنما، آموزشی

Learning, Educational

Subject

جغرافیا

بین‌المللی
International
Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

مجمع جهانی اقتصاد World Economic Forum
Publisher

مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) اخیرا گزارشی بسیار جالب توجهی را با هدف بررسی «آینده حکومت‌ها» منتشر کرده است. این گزارش نقش فناوری، بویژه فناوری ICT، بر متحول شدن نقش و جایگاه حکومت‌ها و مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت 3 سناریوی مختلف را برای آینده حکومت‌ها تصویر کرده و ویژگی‌های هر یک را بررسی می‌نماید. این گزارش همچنین از این منظر قابل توجه است که نمونه‌های زیادی از تجربیات بکارگیری فناوری ICT در عرصه حاکمیتی و اثرات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این گزارش از طریق آدرس زیر قابل دستیابی است:

Future of Government Smart Toolbox (World Economic Forum)

کلیات فصول این گزارش

  • فصل اول: تأثیر فناوری بر اعتماد (The Impact of Technology on Trust)
  • فصل دوم: رهبری 2.0: تأثیر فناوری بر رهبری (Leadership 2.0 – The Impact of Technology on Leadership)
  • فصل سوم: ارتقاء خدمات حکومت برای شهروندان در عصر فناوری (Enhancing Government Services for Citizens in the Digital Age)
  • فصل چهارم: نقش فناوری در «نمایندگی سیاسی» (The Role of Technology in Political Representation)
  • فصل پنجم: تأثیر فناوری اطلاعات بر مبارزه با فساد (The Impact of Information Technology on Anti-corruption)
  • فصل ششم: راهبردهای حاکمیتی برای مبارزه با دزدی اطلاعات (Governance Solutions to Overcoming Stovepiping and Silos)
  • فصل هفتم: استفاده از فناوری به منظور کمک به شهروندان متأثر از جنگ و ستیزه‌جویی (Using Technology to Help Civilians Affected by Conflict)
  • فصل هشتم:  تأثیر ICT بر نوآوری در حکومت (The Impact of ICT for Government Innovation)
  • فصل نهم: سناریوهای آینده حکومت (Scenarios on the Future of Government)