حوزه شفافیت

حکومت باز

Open Government

Scope

موضوع

ارائه تجارب، گزارش؛ چارچوب ارزیابی

Experiences, Report; Assessment Framework

Subject

جغرافیا

بین‌المللی
International
Geography

 نوع مطلب

وبسایت؛ متنی

Website; Text

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

سازمان «مشارکت حکمرانی باز» Open Government Partnership
Publisher

پیشتر مطالبی را پیرامون جنبش «مشارکت حکومت باز» و نیز راهنمای بسیار مفید آن تحت عنوان «راهنمای حکومت باز» معرفی کرده بودیم. در آنجا توضیح دادیم که در این جنبش، کشورهای مختلف بصورت رسمی متعهد می‌شوند که برنامه‌های مختلفی را در حوزه داده باز و حکومت باز به مرحله اجرا برسانند و در این باب برنامه زمانی مشخصی را نیز ارائه نمایند. اخیرا «همکاری حکومت باز»، تعهدات کشورهای 65 گانه (تاکنون) را در قالب نمودارهایی گرافیکی ارائه و عرضه نموده است تا بدین ترتیب تعهدات را مشخص‌تر، شفاف‌تر و قابل پیگیری‌تر نماید. لیست این تعهدات و نیز نمایش گرافیکی آنها از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:

Open Government Partnership -> Country Dates and Deadlines

جای کشورمان ایران در میان این برنامه‌ها و تعهدات حقیقتاً خالی است.