متن ارائه «شفافیت در انتخابات» که پیاده‌شده‌ی صوت همان ارائه است، تقدیم شما می‌شود.

حوزه شفافیت موضوعات خاص Fucused Topics Scope
موضوع انتخابات Elections Subject
جغرافیا ایران Iran Geography
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Trasparency4Iran Publisher

متن ارائه

ویدئوی ارائه

ویدئوی این ارائه را می‌توانید از مطلب ارائه «شفافیت شوراها و جلسات کمیسیونی» تماشا کنید.