حوزه شفافیت

قوه مقننه، پارلمان، مجلس

Legislative, Parliament

Scope

موضوع

راهنما، آموزشی

Learning, Educational

Subject

جغرافیا

بین‌المللی
International Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

اتحادیه اروپا European Parliament
Publisher

Parliaments in a democracy must be efficient in their operations, transparent in their actions and have strong ties to their citizens. This second booklet in the OPPD series offers a roadmap for ICT managers and other parliamentary officials responsible for overseeing ICT to assist them in the planning and development of computer and communication systems to support their respective legislative assemblies.

پارلمان‌ها در کشورها بایستی در عملکرد خود بسیار اثربخش، در اقدامات خود شفاف و دارای ارتباطاتی قوی با مردم خود باشند. دومین مجموعه از سری OPPD، نقشه راهی را برای مدیران ICT و سایر مسئولین پارلمان در حوزه نظارت بر ICT ارائه می‌کند و آنها را در مسیر برنامه‌ریزی و توسعه نظام‌های رایانه‌ای و ارتباطی یاری می‌رساند.

Information and Communication Technologies in Parliament: TOOLS FOR DEMOCRACY