حوزه شفافیت

قوه مقننه، پارلمان، مجلس

Legislative, Parliament

Scope

موضوع

چارچوب ارزیابی

Assessmet Framework

Subject

جغرافیا

بین‌المللی
International Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

اتحادیه پارلمان‌های مشترک‌المنافع Commonwealth Parliamentary Associasion Publisher

چگونه می‌توان از میزان باز و مردم‌سالارانه بودن فرایندهای تقنینی و پارلمان (مجلس) تصویری دقیق و شفاف بدست آورد. طبیعتاً به یک مدل و الگوی ارزیابی نیاز است. اتحادیه پارلما‌ن‌های مشترک‌المنافع (Commonwealth Parliamentary Associasion) با مشارکت UNDP جزوه‌ای را منتشر کرده است که در آن به صورت بسیار مختصر معیارهایی را برای این ارزیابی تعریف نموده است. می‌توانیدبه این جزوه 13 صفحه‌ای از طریق لینک موجود در این صفحه دست یابید:

Recommended Benchmarks for Democratic Legislatures (Commonwealth Parliamentary Associasion)