حوزه شفافیت

عمومی

General

Scope

موضوع

مقاله علمی

Essay

Subject

جغرافیا

آمریکا United States Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

دانشگاه واشنگتن و مرکز بین رشته ای دانشگاه عبری University of Washington, Hebrew University Interdisciplinary Center Publisher

The Open Government Data Heart Beat of Cities

Karine Nahon, Alon Peled, Jennifer Shkabatur
University of Washington; Hebrew University Interdisciplinary Center (IDC)

این مقاله که بوسیله سه نفر از پژوهشگران دانشگاههای واشنگتن و مرکز میان رشته ای دانشگاه عبری نوشته شده است به تحلیل شاخصهای (OGD (Open Government Data  پرداخته است. در این مقاله با بررسی 16 شهر آمریکا، شهرها را به 12 نوع از لحاظ میزان تعهد این شهرها به OGD و چهار بعد مختلف تحلیل میکند. 

شما را به خواندن این مقاله جالب دعوت میکنیم:

دانلود از سایت اصلی مقاله

دانلود از "شفافیت برای ایران"