حوزه شفافیت

قوه مجریه و دولت

Executive

Scope

موضوع

ارائه گزارش، تجارب

Experience, Report

Subject

جغرافیا

آمریکا United States Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی English

Language

 منتشر کننده

OGP (Open Government Partnership)

OGP (Open Government Partnership)

Publisher

این جزوره حاوی گزارشی از روند رشد دولت آمریکا در قوانین و امور مربوط به شفافیت در دولت و مشارکت بیشتر مردم در دولت آمریکاست که توسط موسسه Open Government Partnership ایجاد شده است. شبیه این گزارش برای 42 کشور دیگر نیز طراحی شده است که ایران جزو این کشورها نیست!