حوزه شفافیت

حکومت باز

Open Government

Scope

موضوع

آموزشی، ارائه تجارب، گزارش 

Educational; Experiences, Report

Subject

جغرافیا

انگلستان United Kingdom Geography

 نوع مطلب

متنی

Document

Type

 زبان

انگلیسی

English

Language

 منتشر کننده

دانشگاه سوثمپتون انگلیس University of Southampton Publisher

این مقاله که توسط جمعی از اساتید دانشگاه سوثمپتون انگلستان University of Southampton در  IEEE Computer Society انتشار یافته است، به مطالعه موردی وبگاه حکومت باز انگلستان میپردازد و تجربیات و نحوه ی ایجاد حکومت باز را در اینترنت تشریح میکند. در آخر این مقاله، اطلاعات نسبتا کاملی از نویسندگان ارائه شده است.

لینک مقاله در semanticommunity

Linked Open Government Data: Lessons from Data.gov.uk

یا در صندوق بیان:

دریافت
عنوان: Linked Open Governemnet Data
حجم: 2.58 مگابایت