حوزه

عمومی

موضوع قانون یا سند

نوع

متنی

جغرافیا

بین‌المللی

زبان

انگلیسی

در این گزارش، بنیاد سان‌لایت، ابعاد کلی خط‌ مشی ناظر به «داده باز» را ترسیم نموده است:

Guidelines for Open Data Policies (Sunlight Foundation)

(آیا مایلید در ترجمه این سند ما را یاری نمایید؟)