حوزه شفافیت

پارلمان، مجلس

موضوع

راهنما، سند

جغرافیا

بین المللی

 نوع مطلب

متنی

 زبان

 انگلیسی

 منتشر کننده

World Bank Institute

جزوه ای است از موسسه بانک جهانی. این موسسه که زیر نظر بانک جهانی مشغول به کار است، جزوه ای درباره آزادی اطلاعات و شفافیت در حکمرانی منتشر کرده است که به موضوعاتی همچون حق دسترسی به اطلاعات، کنترل بر پارلمان، شفافیت اطلاعات و... می پردازد.

Parliament and Access to Information: Working for Transparent Governance