حوزه

عمومی

موضوع قانون یا سند

نوع

متنی

جغرافیا

بین‌المللی

زبان

انگلیسی

در این سند که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شده است، عمده مفاهیم موجود در ادبیات پیرامون فساد گردآوری گردیده، پیرامون هر یک توضیحی به زبان ساده ارائه شده و برخی از اسناد یا لینک‌های مرتبط در رابطه با آنها معرفی گردیده است.

The Anti-Corruption Plain Language Guide (Transparency International)