حوزه

عمومی

موضوع قانون یا سند

نوع

متنی

جغرافیا

بین‌المللی

زبان

انگلیسی

سند کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با فساد را می‌توانید از این لینک دانلود کنید:

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)