حوزه شفافیت شفافیت در بخش آب و هوا Transparency in Climate Sector Scope
موضوع معرفی Introduction Subject
جغرافیا بین المللی International Geography
نوع مطلب متنی Text Type
زبان انگلیسی English Language
منتشر کننده TAI TAI Publisher

بحران تغییرات آب و هوای کره زمین، مسئله ای پیچیده است که از سال ها پیش نگرانی هایی را برای حکومت ها ایجاد کرده است. گرم شدن زمین، آب شدن یخچال های طبیعی و ... اثرات نابهنجاری را بر آب و هوای کشورها گذاشته است. یکی از مهمترین عوامل ایجاد این عدم تعادل در آب و هوای کره زمین، بی مسئولیتی و عدم کنترل و عدم پاسخگویی حکومتها در برابر میزان آلودگی تولیدی آنهاست. وقتی سیاستگذاران خود را در قبال کسی یا جامعه ای پاسخگو نبینند، طبعا سیاستهای حکومتی درستی برای جلوگیری از ایجاد آلودگی هایشان ایجاد نمیکنند.
ایجاد شفافیت در نحوه برخورد حکومتها با این مسئله، میتواند منجر به پاسخگویی این حکومتها و در نتیجه کنترل رفتار آنها در قبال این مسئله بشود.اگر چه این مسئله هم نیازمند به جنبشهای پایین به بالا و بالا به پایین توامان است.
این جزوه به بررسی روندهای شفافیت و پاسخگویی در این حوزه میپردازد، از تاثیرات اقتصادهای نو ظهور تا فسادهای ایجاد شده در پی اکتشاف منابع طبیعی جدید.
همچنین این جزوه به نقش شفافیت و پاسخگویی برای ایجاد بازارهای آلوده، سرمایه گذاری های خصوصی و تغییرات در خط مشیهای محلی در این حوزه میپردازد.

فایل PDF این جزوه را دریافت کنید:

 دریافت
حجم: 1.41 مگابایت