حوزه شفافیت

درب‌های چرخان

Revolving Door

Scope

موضوع

راهنما، آموزشی

Learning, Educational

Subject

جغرافیا

بین‌المللی International Geography

 نوع مطلب

متنی

Text

Type

 زبان

انگلیسی English

Language

 منتشر کننده

شفافیت بین‌الملل Transparency International Publisher

 

اصطلاح «درب‌های گردان» به جابجایی افراد از پست‌های حاکمیتی به مشاغلی در بخش خصوصی، و یا بالعکس اشاره دارد. آمارها نشان می‌دهد که این جابجایی‌ها هر روزه به نسبت گذشته رواج بیشتری می‌یابند. جابجایی از طریق درب‌های گردان می‌تواند برای هر دو طرف سودمند باشد، چرا که می‌تواند باعث ارتقاء فهم و ارتباط میان بخش خصوصی و حاکمیتی گردد.

با این حال، درب‌های گردان اعتماد به حاکمیت را کاهش می‌دهد، چرا که از پتانسیل فراوانی برای بروز تعارض منافع برخوردار است. تعارض منافع مرتبط با درب‌های گردان ممکن است پیش، پس و یا حین برخورداری از پست حاکمیتی اتفاق افتد؛ برای نمونه:

  • مقامات رسمی ممکن است اجازه دهند که اولویت‌های کاری پیشین و همکاران سابق آنها، بر کارهای حاکمیتی ایشان اثر گذارند؛
  • مقامات رسمی ممکن است به منظور بهره‌مندسازی فعلی خود و یا برخورداری از منافعی در آینده، و یا در راستای منافع یک شرکت مشخص از قدرت خودسوء استفاده نمایند؛
  • مقامات رسمی سابق که اکنون مشاغلی در کسب‌وکار را بر عهده دارند ممکن است در راستای منافع جدید خود، بر همکاران قبلیشان در حاکمیت تأثیر گذارند؛
  • مقامات رسمی سابق ممکن است از اطلاعات طبقه‌بندی شده در راستای منافع مجموعه جدید خود استفاده نمایند، برای مثال از طریق فرایندهای تدارک دولتی (Procurement).

متن فوق برگرفته از مقدمه‌ای است که در گزارش «تاکسی‌هایی برای کرایه؟ اصلاح درب‌های گردان میان حاکمیت و کسب‌وکار» ذکر شده است. در این گزارش ضمن معرفی ابعاد مختلف ناظر به این پدیده، بطور خاص به بررسی این مسئله در انگلستان پرداخته، و چگونگی قانون‌گذاری به منظور مبارزه با این فساد را مورد بحث قرار داده است. در نهایت نیز ضمن جمع‌بندی، پیشنهاداتی را در این راستا ارائه نموده است.

فهرست مطالب این گزارش:

EXECUTIVE SUMMARY

Summary of Recommendations

1. INTRODUCTION

2. UNDERSTANDING THE RISKS AND BENEFITS

  • The Risks
  • The Benefits

3. REGULATING THE REVOLVING DOOR

  • The UK Approach: The Advisory Committee on Business Appointments
  • Comparing Regulatory Systems

4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

5. BIBLIOGRAPHY