حوزه

عمومی

موضوع آموزشی

نوع

وب‌سایت

جغرافیا

بین‌المللی

زبان

انگلیسی

در این صفحه ذیل وب‌سایت شفافیت بین‌الملل، می‌توانید به توضیحی ساده و نیز گرافیکی از تعریف انواع فسادها دست یابید:

Financial Jargon Buster

یک نمونه از انیمیشنهای تهیه شده برای انواع فسادها مربوط به رشوه گیری:

(آیا مایلید در ترجمه هر میزان از این مطلب یاری رسانید؟)