حوزه شفافیت

عمومی؛ قوه مقننه، پارلمان، مجلس

موضوع محتوای ترویجی؛ ارائه تجارب، گزارش

نوع

داده؛ وب‌سایت

جغرافیا

بین‌المللی

زبان

انگلیسی

منتشر کننده

مختلف (سند اشتراکی)

در این سند الکترونیک، تلاش شده که لیست سایت‌های کشورهای مختلف که در زمینه شفافیت و یا جمع‌سپاری انواع خدمات حاکمیتی و مدنی فعال هستند، گردآوری شوند.

The Crowd-sourced International Civic, Democratic and Transparency Website List

برخی از انواع سایت‌های معرفی شده در این لیست، از کشورهای مختلف، عبارت‌اند از:

 • Street Fault Reporting
 • Parliamentary monitoring
 • Writing to politicians
 • Freedom of Information requesting tools
 • National data archives
 • Campaign Finance Disclosure
 • Vote Matching
 • Promise Tracking
 • Corporate Data
 • Lobbyist Monitoring
 • Media Watchdogs
 • NGO Aid Transparency
 • Mobile Government